Logo Kyriad

Informacja o realizowanej strategii

podatkowej za

rok podatkowy 2020 w

Podatkowej Grupie Kapitałowej

Louvre Hotels Group

LHG logo

Niniejsza informacja została przygotowana w celu zrealizowania obowiązku
określonego w art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800, dalej:
"ustawa CIT"). Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów
stanowiących podstawę jej sporządzenia.


Louvre Hotels Group jako podatkowa grupa kapitałowa jest zobowiązana do
sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok
finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającej informacje
określone w art. 27c ust. 2 ustawy CIT.


Istotne informacje o Podatkowej Grupie Kapitałowej Louvre Hotels
Group

Podatkowa Grupa Kapitałowa Louvre Hotels Group
NIP : 1070046901
Podstawa prawna : Decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r.
Czas trwania : Trzy kolejne lata podatkowe
Umowa : Akt notarialny Repertorium A nr 7556/2019

Podatkowa Grupa Kapitałowa Louvre Hotels Group (dalej: "PGK Louvre Hotels ")
została zarejestrowana na mocy decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. na kolejne trzy lata podatkowe.
Grupa w 2020 r. obejmowała 14 spółek, z których dominującą jest Louvre Hotels Group
sp. z o.o. Jedna ze spółek – LWHP 4 została postawiona w stan likwidacji wraz z
początkiem roku.

Niniejszy schemat przedstawia strukturę Podatkowej Grupy Kapitałowej Louvre
Hotels:

schéma

Umowa tworząca PGK Louvre Hotels została zawarta 4 listopada 2019 r. w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 7556/2019).

Grupa Louvre Hotels Group

PGK Louvre Hotels należy do międzynarodowej grupy Louvre Hotels Group działającej w Europie oraz na świecie, należącej do liderów w branży hotelarskiej. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie usług hotelowych. Grupa ma w swoim portfelu takie marki hoteli jak: Première Classe, Campanile, Kyriad and Kyriad Direct, Golden Tulip, czy Royal Tulip.

Grupa Louvre jako właściciel marek i twórca unikalnego konceptu hoteli i związanego z tym know-how, udziela właścicielom hoteli prawa do korzystania z tych marek i knowhow, a także zapewnia usługi wsparcia i marketingowe.

Wizja i misja podatkowa

PGK Louvre Hotels traktuje zobowiązania podatkowe jako część społecznej odpowiedzialności biznesu. PGK Louvre Hotels stawia sobie jako priorytet spłacanie zobowiązań podatkowych we właściwej kwocie oraz terminie, wynikającym z przepisów prawa. Zgodnie z przekonaniem, że płacenie podatków w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim czasie stanowi należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje. Polityka PGK Louvre Hotels zakłada unikanie agresywnej optymalizacji podatkowej i dąży do stworzenia odpowiednich procedur mających zminimalizować błędy i nieprawidłowości w rozliczaniu należności podatkowych.

Podział obowiązków i kompetencji wewnątrz PGK skupiony jest na zapewnieniu właściwego wypełniania obowiązków nakładanych na Spółki wchodzące w skład PGK Louvre Hotels przez przepisy prawa podatkowego.

PGK Louvre Hotels realizując swoje cele biznesowe, jednoczenie mając na uwadze wpływ, który wywiera na swoje otoczenie biznesowe oraz społeczne. Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych jest wpisane w strategię rozwoju Grupy.

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Ze względu na to, że każdy podatnik jest obowiązany do właściwego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, PGK Louvre Hotels wypełnia deklaracje i rozlicza daniny publiczne w sposób określony poszczególnymi ustawami. Biorąc to pod uwagę, PGK Louvre Hotels, stosuje odpowiednie procedury oraz procesy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu realizowania zadań związanych z opodatkowaniem Spółek należących do PGK Louvre Hotels.

PGK Louvre Hotels realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie dokumentacji źródłowej, która pozwoli skalkulować podstawę opodatkowania;
 • obliczenie podstawy opodatkowania;
 • kalkulacja podatku;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego;
 • zapłata podatku.

Przyjęte przez PGK Louvre Hotels rozwiązania oraz zastosowane narzędzia nie tylko wspierają sprawowanie nadzoru nad kwestiami podatkowymi, lecz także minimalizują ryzyko oraz pomagają zachować terminowość i poprawność składanych rozliczeń podatkowych. Środki te są dostosowane do struktury PGK Louvre Hotels, adekwatne do posiadanych zasobów ludzkich i możliwości ich realizacji.

Mając na uwadze, iż PGK Louvre Hotels należy do międzynarodowej sieci hotelowej pewne decyzje i kompetencje są uplasowane na szczeblu centralnym. Poszczególne Spółki wchodzące w skład PGK Louvre Hotels nie posiadają też własnych zasobów księgowo-kadrowych, zatem korzystają one z usług podmiotu zewnętrznego w tym zakresie. Jego wsparcie polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, kalkulacji i naliczaniu głównych podatków: VAT, CIT oraz podatku od nieruchomości, obsłudze w zakresie kadr i płac, a także komunikacji z organami podatkowymi oraz reprezentowania Spółek w trakcie kontroli. Umowa z podmiotem świadczącym usługi na rzecz PGK Louvre Hotels w tym zakresie jest skonstruowana w sposób mający zapewnić prawidłowość rozliczeń Grupy. Podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje takie działania jak:

 • wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
 • na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
 • prowadzi bieżące szkolenia personelu.

Ponadto, PGK Louvre Hotels na bieżąco korzysta ze wsparcia doradcy podatkowego w celu zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych. Oprócz bieżącego wsparcia, PGK Louvre Hotels korzysta z usług doradztwa podatkowego w miarę potrzeb m.in. w zakresie badania obowiązków i przygotowania dokumentacji cen transferowych.

W Spółkach tworzących PGK Louvre Hotels funkcjonuje określony podział kompetencji. Zarząd odpowiada za tworzenie strategii podatkowych poszczególnych Spółek, ustalenie poziomu ryzyka możliwego do zaakceptowania, a także planowanie operacji gospodarczych wpływających na rozliczenia podatkowe. Ponadto, sprawuje ogólny nadzór nad kwestiami podatkowymi. W zakresie samych rozliczeń PGK Louvre Hotels korzysta ze wsparcia zewnętrznego podmiotu świadczącego profesjonalnie usługi w tym zakresie. Podmioty zewnętrzne ściśle współpracują z pracownikami PGK Louvre Hotels w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się przez nie z obowiązków w zakresie świadczonych usług.

Ryzyko podatkowe

PGK Louvre Hotels wykazuje niski poziom tolerancji podejmowania ryzyka w kwestiach podatkowych. Spółka dba o to by w rozliczeniach podatkowych położyć nacisk na zapewnienie zgodności rozliczeń z tytułu obciążeń publicznoprawnych z obowiązującymi przepisami.

PGK Louvre Hotels na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Aby zminimalizować je, kwestie wątpliwe konsultuje z profesjonalnymi doradcami podatkowymi. PGK Louvre Hotels podejmuje także dodatkowe działania w zakresie:

 • monitorowania zmian w przepisach prawa podatkowego;
 • zachowania szczególnej ostrożności przy realizuje transakcji, które mogły by zostać zakwestionowane przez organy administracji skarbowej lub uznane za agresywne planowanie podatkowe;
 • monitorowania ryzyka podatkowego w zakresie realizowanych transakcji.*

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

PGK Louvre Hotels dba o dobre relacje z organami podatkowymi. Traktuje przedstawicieli organów Krajowej Administracji Skarbowej jako partnerów i współpracuje z nimi w zakresie kontroli podatkowych oraz innych czynności podejmowanych na podstawie i w granicach prawa. Dba także o przestrzeganie właściwych norm prawnych w zakresie kontaktów z pracownikami oraz przedstawicielami organów KAS oraz o prawidłowość przebiegu wszelkich postępowań w których udział biorą organy KAS.

Poszczególne Spółki tworzące PGK Louvre Hotels przy realizacji swoich funkcji i procesów podatkowych zwracają uwagę na komunikaty oraz stanowiska prezentowane przez organy KAS oraz przedstawicieli polskich organów odpowiedzialnych za realizację norm zawartych w prawie podatkowym.

PGK Louvre Hotels nie zawarła w 2020 r. z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

Informacje o realizacji przez PGK Louvre Hotels obowiązków podatkowych na terytorium RP

Celem PGK Louvre Hotels jest prawidłowe oraz terminowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W tym celu PGK Louvre Hotels podejmuje szereg działań, a w szczególności :

 • podejmuje działania w celu identyfikacji i wypełnienia ciążących na niej obowiązkach podatkowych;
 • kalkuluje i uiszcza należne daniny publicznoprawne na konto właściwych urzędów skarbowych w odpowiedniej wysokości i terminie;
 • wypełnia obowiązki informacyjne poprzez składanie wymaganych prawem deklaracji, zeznań, wykazów, sprawozdań, Jednolitych Plików Kontrolnych VAT oraz przekazuje inne informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
 • zapewnia właściwy obieg oraz archiwizację dokumentów zgodnie z przepisami prawa;
 • w transakcjach zwieranych z podmiotami powiązanymi stosuje zasadę ceny rynkowej;
 • monitoruje transakcje z podmiotami powiązanymi w celu zapewnienia zgodności w zakresie stosowania przepisów o cenach transferowych i w razie konieczności sporządza dokumentacje cen transferowych, wraz z wymaganymi analizami danych porównawczych oraz składa stosowne oświadczenia do właściwego organu podatkowego;
 • wypełnia obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR;

W roku 2020 Spółki wchodzące w skład PGK Louvre Hotels realizowały obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług.

Ponadto spółki LWHP 3 Poland Sp. z o.o., LWIH Property Holding Poland Sp. z o,o. oraz Louvre Hotels Group Sp. z o.o. realizowały obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu podatku od nieruchomości.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W roku 2020 spółki z PGK Louvre Hotels uczestniczyły w następujących transakcjach z podmiotami powiązanymi, podlegającymi ujawnieniu w na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT:

Hotel G.E. Łódź Sp. z o.o : Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu :

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Katowice Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Krakow Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych

Hotel G.E. Lublin Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Platynowa Warszawa Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Poznań Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Prestige Warszawa Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego
 • Modernizacji hotelu

Hotel G.E. Szczecin Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Towarowa Warszawa Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Hotel G.E. Wrocław Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

LWHP 3 Poland Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu biura oraz opłat związanych eksploatacją biura
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

LWHP 4 Poland Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Najmu biura oraz opłat związanych eksploatacją biura

Spółka realizowała transakcje sprzedażowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Udostępnianie usług pracowników dla podmiotów powiązanych

LWIH Property Holding (Poland) Sp. z.o.o Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu biura oraz opłat związanych eksploatacją biura
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych
 • Pozyskiwania finansowania dłużnego

Louvre Hotels Group Sp. z o.o. Spółka realizowała transakcje sprzedażowe z tytułu:

 • Usług księgowych i doradczych
 • Najmu budynku oraz opłat związanych eksploatacją budynku
 • Opłat dystrybucyjnych
 • Usług reklamy
 • Franczyzy
 • Usług zarządzania
 • Nadzoru informatycznego
 • Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych Udzielania finansowania dłużnego

Spółka realizowała transakcje zakupowe z tytułu:

 • Franczyzy Wynajmu miejsc parkingowych
 • Usług księgowych i doradczych oraz innych usług wsparcia 16 Korzystania z usług pracowników podmiotów powiązanych i ponoszenia kosztów osobowych Pozyskiwania finansowania dłużnego

Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych

W 2020 r. PGK Louvre Hotels nie dokonała działań restrukturyzacyjnych.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2020 r. PGK Louvre Hotels nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacje o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

Zgodnie z art. 86b, 86c, 86d Ordynacji Podatkowej, promotor, korzystający i wspomagający zobligowani zostali do przekazywania Szefowi KAS informacji o uzgodnieniach, które stanowią schemat podatkowy. W 2020 r. PGK Louvre Hotels nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach - PGK Louvre Hotels nie składała w 2020 r. wniosków o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.