Ogólne warunki rezerwacji i sprzedaży (klienci indiwidualni)


Wstęp

Korzystanie z niniejszej strony internetowej pociąga za sobą całkowitą akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży. Korzystający z niniejszej strony jest w stanie stwierdzić swoją pełnoletniość oraz świadomość czynów, a także zagwarantować prawdziwość i zgodność dostarczonych informacji. Wszelkiego rodzaju sprzeniewierzenia lub przekroczenia prawne poczynione na niekorzyść osób trzecich, mogą spowodować odcięcie dostępu do naszych usług oraz doprowadzić do ewentualnych obciążeń finansowych. Niniejsze Ogólne Warunki odnoszą się do korzystania ze wszystkich usług dostępnych na wspomnianej stronie internetowej, łącznie z dokonywaniem rezerwacji oraz zakupów za jej pomocą, w którymkolwiek z hoteli należących do grupy LOUVRE HOTELS GROUP na obszarze Europy (Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige). Oferta i Ogólne Warunki obowiązują w takim stanie, w jakim zostały one skonsultowane przez klienta. Pomimo mogących okazjonalnie nastąpić uaktualnień, wszelkie dokonane rezerwacje będą podlegać ocenie z punktu widzenia uwzględniającego termin pobytu. Po upływie godziny 21:00 (czasu miejscowego) w hotelach Campanile, Kyriad i Kyriad Prestige oraz po upływie godziny 19:00 (czasu miejscowego) w hotelach Première Classe nie można dokonywać rezerwacji ani zakupów pobytów na ten sam dzień. W tym celu prosimy skontaktować się bezpośrednio z hotelem (przejdź do «Przewodnik po hotelach»). Doba hotelowa trwa od godziny 12:00 dnia poprzedniego do godziny 12:00 dnia następnego (według strefy czasowej, w której znajduje się hotel). Hotele Première Classe są dostępne czynne całą dobę dzięki automatom przyjmującym opłaty (w tym wypadku należy mieć ze sobą kartę płatniczą wraz z numerem rezerwacji). Uwagę należy zwrócić na fakt, że niektóre hotele zamykają się o godzinie 23:00 (według strefy czasowej, w której znajduje się hotel). Późniejszy przyjazd jest możliwy, w tym celu należy skontaktować się z hotelem.

Do góry strony

Dokonywanie rezerwacji

W skład procedury dokonywania rezerwacji wchodzi otrzymanie przez klienta numeru, który pozwala na jej ewentualne anulowanie (uwaga, w przypadku dokonywania płatności przez Internet późniejsze anulowanie, zmiany lub zwrot wyłożonej sumy są nie do przyjęcia). W przypadku dokonywania wszelkich rezerwacji przez Internet wymagany będzie numer karty płatniczej (wraz z datą ważności) jako forma zapewnienia. Płatność odbędzie się na miejscu pod koniec pobytu, chyba, że klient, wbrew braku anulacji, nie pojawi się w hotelu. W tym przypadku klient ponosi koszty równe wysokości ceny jednej doby hotelowej. W przeważnej większości hoteli przyjmowane są następujące środki płatnicze (poza gotówką): • Karty Visa, American Express, Mastercard, Diner’s club, Maestro, Eurocard. Niektóre hotele przyjmują również następujące środki płatnicze: • Karta Aurore, Japan Credit Bureau, • czeki podróżne, czeki Cadhoc, czeki Tir Groupé, czeki 3 Suisses, • Czeki (niekiedy z kwotą minimalną i po okazaniu jednego lub dwóch dokumentów tożsamości). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim hotelem.

Do góry strony

Warunki anulowania

Wszelkich anulacji można dokonywać poprzez Internet po skontaktowaniu się z centralą rezerwacji lub też po skontaktowaniu się z hotelem przed upływem godziny 18:00 (czasu miejscowego). W tym przypadku dostarczony zostanie numer anulacji.

Do góry strony

Cena

Ceny podane na stronie są w euro lub w innej walucie miejscowej. W ceny wliczone jest opodatkowanie z wyjątkiem taksy klimatycznej za osobodzień w różnej wysokości, która może być pobierana z zarządzenia władz lokalnych. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, z wyjątkiem cen rezerwacji już potwierdzonych. W tym wypadku modyfikacje mogą wynikać z opłat prawnych i ustawowych wprowadzonych przez uprawnione organy.

Do góry strony

Płatność przez internet

Niniejsza strona internetowa oferuje pewną ilość usług odnoszących się do hoteli położonych na terenie Francji. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez Internet. UWAGA, w związku z tym późniejsze anulowanie, zmiany lub zwrot wyłożonej sumy są nie do przyjęcia; konto klienta zostanie obciążone na sumę równą łącznym kosztom pobytu. Zgodnie z artykułem L121-21-8 Prawa Konsumenta, prawo do odwołania przewidziane w artykule L121.21 nie może być zastosowane. Płatność na stronie odbywa się przy użyciu karty płatniczej (karty: Visa, Mastercard, Eurocard), a to za pośrednictwem chronionej procedury. Klient powinien podać numer swojej kart płatniczej, trzy cyfry znajdujące się na jej odwrocie oraz datę ważności. Wszelkie płatności o charakterze nieprawidłowym, nieskutecznym, niepełnym lub oszukańczym, przypisywane klientowi spowodują anulowanie zamówienia na koszt klienta bez wszczęcia procedury cywilno-prawnej na jego niekorzyść. Składanie wszelkiego rodzaju zamówień odbywa się według następującej procedury: • klilent wybiera kryteria • pojawia się jedna lub więcej ofert do wyboru • klient wybiera ofertę spełniającą jego oczekiwania • pojawia się streszczenie wybranej oferty (szczegóły i łączna cena) • w przypadku, że oferta nie spełnia oczekiwań klienta, klient nanosi zmiany w kryteriach • klient potwierdza zamówienie po zapoznaniu się i zatwierdzeniu Ogólnych Warunków Sprzedaży • klient przystępuje do chronionej procedury dokonywania płatności przez Internet • szczegółowe potwierdzenie zamówienia wyświetla się na ekranie (możliwość wydrukowania) • w przeciągu godziny klient otrzymuje na podany adres mailowy szczegółowe potwierdzenie zamówienia. Rezerwacja pobytu może zostać w pełni zakończona nie wcześniej niż po dotarciu potwierdzenia o pobraniu wymaganej kwoty z konta klienta. Potwierdzenie jest dokumentem świadczącym o zawarciu umowy między obiema stronami. Wszelkie wątpliwości powinny być skierowane listem poleconym nie później niż przed upływem 8 dni, po tym terminie nie zostaną uwzględnione. W przypadku, że jedna z klauzuli Ogólnych Warunków zostanie anulowana, jej utrata ważności zostanie podana do wiadomości. Anulowanie jednej z klauzul nie pociąga za sobą straty aktualności pozostałych, chyba, że chodzi o klauzulę o charakterze zasadniczym i rozstrzygającym. Niezgodność danych zapisanych w systemie informatycznym może stanowić akt dowodowy.

Do góry strony

Zwierzęta

Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta domowe ważące max 10 kg; jedno zwierzę na pokój* i po uiszczeniu dodatkowej opłaty: - 3€ z VATem za noc w hotelach Première Classe - 5€ z VATem za noc w hotelach Campanile, Kyriad i Kyriad Prestige. Ze względów higienicznych, zwierzęta nie są dozwolone w salach restauracyjnych i śniadaniowych w godzinach wydawania posiłków. * pod warunkiem dostępności pokoi, w których mogą przebywać zwierzęta.

Do góry strony

Reklamacje

Wszelkie zapytania lub reklamacje powinny być kierowane pod adresem odpowiednich hoteli, bądź też do Biura klientów Louvre Hotels Group (Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - Francja), które to jest zobowiązane do przeprowadzenia negocjacji między stronami. W związku z powyższym, pragniemy poinformować, że poszczególne hotele podlegają podmiotom prawnie niezawisłym od spółki Louvre Hotels Group, z którą to związane są umową o franszyzie. Co za tym idzie hotele ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez klientów. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej Louvre Hotels Group, wraz z podlegającymi hotelami, dysponują w pełni wypłacalnym ubezpieczeniem. Wszelkie reklamacje, będące w związku z pobytem, powinny zostać wysłane przed upływem 30 dni od ukończenia pobytu, po tym terminie nie zostaną uwzględnione. W trakcie pobytu klient ze swej strony powinien zgłosić wszelkie usterki, aby umożliwić uniknięcie ewentualnych szkód. Hotel, w przypadku zmiany miejsca zakwaterowania i niemożliwości realizacji rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia kosztów zakwaterowania klientów w położonym nieopodal hotelu o tej samej kategorii.

Do góry strony

Rzecznik konsumentów

Po skierowaniu się do naszego działu obsługi klienta i braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, mogą Państwo złożyć wniosek do Mediatora ds. Turystyki i Podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza skierowania, który można znaleźć na stronie internetowej www.mtv.travel, lub listownie na następujący adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARYŻ

Do góry strony

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami prawnymi.

Do góry strony

Gwarancja i odpowiedzialność

Klient jest w pełni świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu. Ze swej strony Louvre Hotels Group, we współpracy z dostawcami, dołoży wszelkich środków dla zapewnienia sprawnego działania strony. Mimo to nie jest jednak w stanie zagwarantować całkowitego wykluczenia zakłóceń i anomalii. Louvre Hotels Group nie ponosi, w związku z tym, odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze strony, a także za całkowity lub częściowy brak możliwości korzystania ze strony. W szczególności nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację interesów klienta, wywołanym przez ingerencję osób trzecich, bądź też poprzez siły wyższe.

Do góry strony

Obowiązujące ustawodawstwo

Niniejsze Ogólne Warunki; podlegające ustawodawstwu francuskiemu; są jednocześnie objęte prawem sądzenia w przez organy w miejscu zamieszkania klienta. Obie strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich środków w celu polubownego zażegnania sporu.

Do góry strony

Rozporządzenia końcowe

Niedotrzymanie przez Louvre Hotels Group jednej z wymienionych klauzuli Ogólnych Warunków nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od tejże klauzuli w przyszłości. W przypadku, że jedna z klauzuli Ogólnych Warunków zostanie anulowana, jej utrata ważności zostanie podana do wiadomości. Anulowanie jednej z klauzul nie pociąga za sobą stratę aktualności pozostałych, chyba, że chodzi o klauzulę o charakterze zasadniczym i rozstrzygającym. W wyniku działań sił wyższych, takich jak: odcięcie środków telekomunikacji czy strajk, hotel jest zwolniony z usług i obowiązków wobec klienta. W przypadku płatności z góry przez Internet, zwrot kosztów będzie obejmował jedynie poniesione szkody. Oferta zawiera również rozwiązania grupowe, związane z organizacją spotkań, seminariów, wydarzeń sportowych… W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat prosimy o kontakt pod numerem 0825 003 003 (koszt połączenia 0,15 € brutto za minutę).

Do góry strony

Gwarancja najniższej ceny on-line

Znalazłeś na innej stronie internetowej niższą cenę za dobę hotelową w hotelu Kyriad?

 

Kyriad zwróci Ci różnicę w cenie, z zastrzeżeniem zastosowania poniższych warunków:

 

Rezerwacja dokonana na stronie www.kyriad.com gwarantuje Ci skorzystanie z najniższej ceny dostępnej w Internecie.

Gwarancja ta ma zastosowanie do wszystkich hoteli Kyriad, we Francji i za granicą, które korzystają ze strony www.kyriad.com z ikoną €

Taryfy objęte gwarancją najniższej ceny on-line muszą być dostępne dla klientów indywidualnych i przeznaczone do dokonania rezerwacji, z wyłączeniem:

Taryf zastrzeżonych dla grup / seminariów

Taryf zastrzeżonych dla firm

Taryf zastrzeżonych dla posiadaczy kart klienta Helho Plus i Helho Pro

Taryf zastrzeżonych dla partnerów Kyriad

Taryf zastrzeżonych dla współpracowników Louvre Hotels Group

Tańsza oferta musi być identyczna z ofertą zaproponowaną klientowi na stronie www.kyriad.com, czyli umożliwiać mu dobę:

W tym samym hotelu (ta sama nazwa i ten sam adres)

W tych samych datach i obejmować tę samą liczbę dób

W tym samym typie pokoju (jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy, czteroosobowy)

Dla tej samej liczby osób

W cenie wyrażonej w tej samej walucie

Z równoważnymi warunkami sprzedaży

Gwarancja najniższej ceny ma zastosowanie jedynie do zakwaterowania (tylko pokój), z wyłączeniem, wszelkich pozostałych opłat, posiłków i innych kosztów.

W ramach naszych programów lojalnościowych, liczba przyznanych punktów opierać się będzie na cenie zapłaconej przez klienta przy opuszczeniu hotelu.

Gdy zgłoszenie jest zatwierdzone, zwrot zostanie dokonany czekiem, w orientacyjnym terminie 30 dni od faktycznej daty pobytu.

Kyriad udostępnia klientowi formularz zgłoszeniowy on-line.

Klient musi wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i przesłać go on-line w terminie 24 godzin po dokonaniu rezerwacji i, co najmniej, 72 godziny przed przewidywanym przyjazdem do hotelu. Żadne zgłoszenie niekompletne nie będzie mogło być rozpatrzone.

Do góry strony